Privacy- & cookiebeleid

PRIVACY- & COOKIEBELEID STUDIO VIVA DANS

INLEIDING
Studio Viva Dans hecht waarde aan jouw privacy en de daarbij horende bescherming van persoonsgegevens. Daarom willen wij je in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Studio Viva Dans persoonsgegevens verwerkt van leden, leveranciers, werknemers, partners en andere personen waarmee Studio Viva Dans een relatie heeft.
In dit Privacy- & Cookiebeleid leest u hoe wij omgaan met uw informatie, hoe en welke informatie wij verzamelen en voor welke doeleinden we die gebruiken. Daarnaast leest u in dit document informatie over hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen, hoe u uw gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen, en wie de (mogelijke) ontvangers van deze gegevens zijn.

Dit privacy- & cookiebeleid is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die u mondeling, schriftelijk of digitaal aan ons verstrekt. Voor alle gegevens die wij verwerken houden wij ons aan de uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

VERWERKING DOOR STUDIO VIVA DANS
Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van gegevens door Studio Viva Dans. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Studio Viva Dans.

CONTACT
Met dit Privacy- & Cookiebeleid willen we u inzicht geven op de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Heeft u vragen over dit document, of de verwerking van gegevens (verzoek om inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens) dan kunt u die stellen per e-mail via info@studiovivadans.nl.

HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS IS NIET VERPLICHT
U bent in zijn geheel niet verplicht uw persoonsgegevens bekend te maken op het moment dat u bij ons een dienst afneemt. U hebt te allen tijde zelf de keuze of u, uw voor ons relevante persoonsgegevens, wilt verstrekken of niet. Echter, om gebruik te kunnen maken van onze diensten is het verstrekken van bepaalde gegevens noodzakelijk.
Grofweg zijn er slechts twee manieren waarop wij (persoons)gegevens (kunnen) verzamelen:
Afname van diensten (danslessen of deelname aan activiteiten/optredens onder de naam van Studio Viva Dans): hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf aan ons hebt verstrekt; zoals naam, adres en woonplaats, telefoonnummer (in geval dat direct contact opgenomen dient te worden), emailadres (in geval van digitale communicatie) en de kennis dat u van een specifieke dienst gebruik maakt;
Gebruik van onze (mobiele) website: hierbij wordt informatie verwerkt over uw gebruik van die (mobiele) website, zoals de bezochte pagina’s.
Deze gegevens lopen dus uiteen van persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer (gegevens aan de hand waarvan u direct kan worden geïdentificeerd), tot informatie die weliswaar betrekking heeft op u, maar aan de hand waarvan u niet direct of indirect kunt worden geïdentificeerd. Dit privacy- en cookiebeleid ziet op de wijze waarop wij al deze gegevens behandelen.

DOELEINDEN VERWERKING
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst aangaande het volgen van danslessen;
• als het gaat om de betaalde dienst te kunnen factureren. Financiële gegevens worden nooit ergens gepubliceerd en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld. Wanneer betaling uitblijft voor onze diensten kunnen wij bijvoorbeeld de vordering in handen stellen van derden, zoals een incassobureau ;
• om u een nieuwsbrief, (les)rooster informatie, wijzigingsinformatie, informatie over een evenement of een andere elektronische boodschap toe te sturen;
• om onze (mobiele) website en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan;
• voor het onderhouden en behouden van contact vanaf het moment dat u lid (of een relatie) wordt van Viva Dans.
Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.
Uw gegevens, of daar een deel van, worden alleen gebruikt door werknemers/vrijwilligers die dat nodig hebben voor de uitvoering van zijn of haar functie.
Verwerking van uw persoonsgegevens of bedrijfsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze nodig zijn.
Studio Viva Dans laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële, charitatieve, ideële doeleinden. Behoudens voor publicatie doeleinden.

COOKIES
Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer/mobiel/tablet. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die daar op staan niet beschadigen. Aan de hand van cookies kunt u op onze website worden herkend als u deze opnieuw bezoekt. Wij gebruiken cookies uitsluitend voor statistische doeleinden. Onder meer om te kunnen zien hoe vaak een website wordt bezocht, via welke website(s) bezoekers op onze website terecht zijn gekomen en welke pagina’s op onze website worden bezocht;
Als u via uw browserinstellingen cookies hebt uitgeschakeld, bestaat de kans dat bepaalde functies op onze website niet (correct) werken. Wij delen op geen enkele manier de via cookies verzamelde surfgegevens.
U kunt te allen tijde zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren. Bij uw eerste bezoek aan onze website zult u daartoe uitgebreid over het gebruik van cookies worden geïnformeerd, waarbij u de mogelijkheid krijgt deze te accepteren of te weigeren. Die keuze kunt u later op elk gewenst moment weer aanpassen.

BEVEILIGING
Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verzameling van statistische website-gegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Denk hierbij aan technische maatregelen (zoals toegangscontrole tot onze website, en zeer gelimiteerde groep van medewerkers die toegang hebben tot de statistische gegevens, enzovoorts).

E-MAIL
Studio Viva Dans verstuurt mails en nieuwsbrieven om haar relaties te informeren over de ontwikkelingen binnen Studio Viva Dans. Daarnaast worden er e-mails verstuurd om evenementen aan te kondigen.

FOTO’S EN VIDEO’S
Gedurende evenementen en dans/ sport activiteiten kunnen foto’s en/of video’s worden gemaakt door ons team, fotograaf of cameramensen. Bij deelname aan voorstellingen/ activiteiten geeft u automatisch toestemming om gefilmd/ gefotografeerd te worden. Dit beeldmateriaal kan door de studio en/of derden gebruikt worden voor promotie doeleinde. Foto’s en/of video’s kunnen op de website en social media pagina’s van Studio Viva Dans terecht komen. Bij het plaatsen wordt altijd beoordeeld of ze niet aanstootgevend zijn. Dit geldt ook voor de reclame uitingen die worden geplaatst. Indien er toch een foto op staat die uw pricacy aantast, stuur dan een e-mail naar info@studiovivadans.nl o.v.v. de referentie naar het beeldmateriaal en dit beeldmateriaal zal worden verwijdert.
Studio Viva Dans heeft geen invloed op foto’s en video’s die gemaakt zijn door derden en op social media geplaatst worden. Indien u van mening bent dat Studio Viva Dans hier een rol in kan spelen om het betreffende beeldmateriaal te laten verwijderen, neem dan contact op met Studio Viva dans via info@studiovivadans.nl met een duidelijke verwijzing waar het materiaal zich bevindt. Studio Viva Dans zal proberen een rol te spelen in het verwijderen van dit materiaal, maar kan hier niet verantwoordelijk voor worden gesteld.

COMMUNICATIEMIDDELEN GEBRUIKT DOOR WERKNEMERS/ VRIJWILLIGERS
Voor het uitoefenen van bepaalde functies binnen Studio Viva Dans, kan de werknemer/ vrijwilliger gebruik maken van communicatiemiddelen waarop Studio Viva Dans geen invloed heeft. Onder communicatiemiddelen worden verstaan: e-mails, WhatsApp/Messenger, direct messages zoals via Facebook, telefoongesprekken e.d. Voorbeelden van communicatie via WhatsApp: De werknemer/vrijwilliger die een groepsapp aanmaakt. Werknemers/vrijwilligers dienen zich hierin te houden aan het privacy beleid.

VERZET, INZAGE, WIJZIGING EN VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS
Wij zijn van mening dat het belangrijk is om transparant te zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Met dit privacy- en cookiebeleid proberen we u duidelijkheid en transparantie te bieden. Hebt u desondanks nog vragen over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, neem dan contact met ons op via info@studiovivadans.nl.
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, wilt u gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, dan kunt u een e-mail sturen aan info@studiovivadans.nl).

WIJZIGEN VAN HET PRIVACY- EN COOKIEBELEID
Dit privacy- en cookiebeleid kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen we voor een meer opvallende kennisgeving zorgdragen, bijvoorbeeld via onze websites of per e-mail.

Dit privacy- en cookiebeleid is laatst gewijzigd op 1 mei 2018.